Simon outside the Snowdon

Simon outside the Snowdon


© Tony Davies 2016